Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie mycia i malowania elewacji zachodniej, szczytów i nadbudówek budynku mieszkalnego na os. Oświecenia 98-103.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium – do 26.05.2020 r., godz. 13.00. Otwarcie oferty nastąpi 26.05.2020 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedli (tel. 61 877 39 31). Powyższą specyfikację zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5 (tel. 61 877 39 31) wyłącznie w godz. 10.00-13.00.

 Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych.

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.