Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Zadanie 04-20/2020 – Wykonanie ocieplenia ścian szczytowych ze zmianą kolorystyki elewacji oraz robotami towarzyszącymi dla budynku na os. Armii Krajowej 98 w Poznaniu;
  2. Zadanie 05-20/2020 – Wykonanie ocieplenia ścian szczytowych ze zmianą kolorystyki elewacji oraz robotami towarzyszącymi dla budynku na os. Rzeczypospolitej 1 w Poznaniu.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą można odebrać w Kierownictwie Osiedli na os. Armii Krajowej 101 (pokój nr 2) po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 500 zł netto + 23% VAT za specyfikację przelewem na konto Spółdzielni – nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118. Opłata dotyczy specyfikacji dla jednego zadania.

Kopię przelewu wraz z dokładną nazwą firmy oraz numerem NIP należy bezwzględnie okazać przy odbiorze specyfikacji, celem wystawienia faktury za materiały przetargowe. Oferty należy składać u Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 (pokój nr 2 lub 3) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-14:00 do 3 czerwca 2020 r. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 4 czerwca 2020 r. o godz. 15:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.