Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Zadanie 02-21 – wykonanie ocieplenia ścian szczytowych ze zmianą kolorystyki elewacji oraz robotami towarzyszącymi na budynku na os. Armii Krajowej 102 w Poznaniu;
  2. Zadanie 03-21 – wykonanie ocieplenia ścian szczytowych ze zmianą kolorystyki elewacji oraz robotami towarzyszącymi na budynku na os. Armii Krajowej 105 w Poznaniu;
  3. Zadanie 04-21 – wykonanie ocieplenia ścian szczytowych ze zmianą kolorystyki elewacji oraz robotami towarzyszącymi na budynku na os. Rzeczypospolitej 3 w Poznaniu;
  4. Zadanie 05-21 – wykonanie ocieplenia ścian szczytowych ze zmianą kolorystyki elewacji oraz robotami towarzyszącymi na budynku na os. Rzeczypospolitej 14 w Poznaniu.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą można odebrać w Kierownictwie Osiedli na os. Armii Krajowej 101 (pokój nr 2), po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 500 zł netto + 23% VAT za specyfikację przelewem na konto Spółdzielni nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118. Opłata dotyczy specyfikacji dla jednego zadania.

Kopię przelewu wraz z dokładną nazwą firmy oraz numerem NIP należy bezwzględnie okazać przy odbiorze specyfikacji, celem wystawienia faktury za materiały przetargowe. Oferty należy składać u Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 (pokój nr 2 lub 3), w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-14:00 do 10 maja br. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 11 maja br. o godz. 14:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.