Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny  Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej na os. Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej w Poznaniu w 2023 r. – zakres zgodny z SIWZ (zadanie 15a-2023  – wadium: 2.000 zł)

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia”, którą można odebrać w Kierownictwie Osiedli na os. Armii Krajowej 101 pokój nr 2, po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł netto + 23% VAT przelewem na konto Spółdzielni nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Kopię przelewu wraz z dokładną nazwą firmy oraz numerem NIP należy bezwzględnie okazać przy odbiorze specyfikacji, celem wystawienia faktury za materiały przetargowe.

Termin realizacji zadania do 22 grudnia 2023 r., oferenci chcący uczestniczyć w przetargu będą musieli wpłacić wadium w wysokości jak podano w zadaniu na konto Spółdzielni jw. do 25.08.2023 r.

Oferty należy składać u Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 pokój nr 2, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8:00-13:00 do 25 sierpnia br. do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 25 sierpnia br. o godz. 15:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.