Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach mieszkalnych tj. w lokalach mieszkalnych, użytkowych, własnych, częściach wspólnych budynku, w tym w szczególności pralniach i suszarniach oraz lokalach użytkowych w pawilonach wolnostojący na osiedlach Lecha i Czecha w Poznaniu w roku 2024.

Kwota i termin wpłaty wadium – 7.000,00 zł do 06.03.2024 r.
Termin składania ofert – do 07.03.2024 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 07.03.2024 r. o godz. 16:15 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 106) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Mozgała, tel.: 695 151 348, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl

Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2024 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.