Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie okresowej, pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych tj. w lokalach mieszkalnych, częściach wspólnych budynków w tym
w szczególności w pralniach, suszarniach, pomieszczeniach technicznych,  lokalach użytkowych, lokalach własnych, pożytkach i pawilonach wolnostojących wraz
z pomiarami na os. Piastowskim oraz ul. św. Rocha 2a-c, 4a-c, 6a-c i ul. Kórnickiej 26a-c w Poznaniu.

Kwota i termin wpłaty wadium – 5 000,00 zł do 15.03.2024 r.

Termin składania ofert – do 18.03.2024 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 18.03.2024 r. o godz. 17:00 w siedzibie Zamawiającego na os. Piastowskim 63 w Poznaniu.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla lub uzyskać w wersji elektronicznej po wpłaceniu 300,00 zł brutto (słownie: trzysta zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedla nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084.

Termin realizacji zamówienia – do 16.12.2024 r.

Osobą uprawioną do kontaktu z oferentami jest: Adam Kostecki, tel. 61-222-38-55, adam.kostecki@osiedlemlodych.pl

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.