Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych tj. w lokalach mieszkalnych, częściach wspólnych budynku, w tym w szczególności pralniach, suszarniach, pomieszczeniach technicznych, lokalach użytkowych, własnych, pożytkach i pawilonach wolnostojących wraz z robotami towarzyszącymi na os. Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej w Poznaniu (zadanie 01-2024).

Kwota i termin wpłaty wadium – 4.000,00 zł do 29.01.2024 r.

Termin składania ofert – do 30.01.2024 r. do godz. 13:00

Otwarcie ofert nastąpi 31.01.2024 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 w Poznaniu

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedli lub uzyskać w wersji elektronicznej po wpłaceniu 615,00 zł brutto (słownie: sześćset piętnaście zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Termin realizacji zamówienia – do 15.12.2023 r.

Osobą uprawioną do kontaktu z oferentami jest: Paweł Wyszowski, tel. 61 877 20 24, armiikrajowej@osiedlemlodych.pl.

Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.