Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielnii Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych tj. w lokalach mieszkalnych, częściach wspólnych budynku, w tym w szczególności pralniach, suszarniach, pomieszczeniach technicznych, lokalach użytkowych, własnych, pożytkach i pawilonach wolnostojących wraz z robotami towarzyszącymi na os. Piastowskim, ul. św. Rocha i ul. Kórnickiej w Poznaniu.

Kwota i termin wpłaty wadium – 4 000,00 zł do 15.03.2023 r.
Termin składania ofert – do 16.03.2023 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 16.03.2023 r. o godz. 17:00 w siedzibie Zamawiającego na os. Piastowskim 63 w Poznaniu.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla lub uzyskać w wersji elektronicznej po wpłaceniu 800,00 zł brutto (słownie: osiemset zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedla
nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084.

Termin realizacji zamówienia – do 15.12.2023 r.

Osobą uprawioną do kontaktu z oferentami jest: Adam Kostecki, tel. 61 222 38 55, adam.kostecki@osiedlemlodych.pl.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.