Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych, tj. w lokalach mieszkalnych, częściach wspólnych budynku, w tym w szczególności pralniach, suszarniach, pomieszczeniach technicznych, lokalach użytkowych, własnych, pożytkach i pawilonach wolnostojących wraz z robotami towarzyszącymi na os. Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej w Poznaniu.

Kwota i termin wpłaty wadium – 4.000,00 zł do 14.02.2023 r.
Termin składania ofert – do 14.02.2023 r. do godz. 13:00

Otwarcie ofert nastąpi 15.02.2023 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 w Poznaniu.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedli lub uzyskać w wersji elektronicznej po wpłaceniu 615,00 zł brutto (słownie: sześćset piętnaście zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli – nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2023 r.

Osobą uprawioną do kontaktu z oferentami jest: Lidia Kliś, tel. 61-877-20-25, armiikrajowej@osiedlemlodych.pl.

Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.