Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych tj. w lokalach mieszkalnych, użytkowych, własnych, częściach wspólnych budynku, w tym w szczególności pralniach i suszarniach oraz pawilonach wolnostojący wraz z robotami towarzyszącymi na osiedlach Lecha i Czecha w Poznaniu w roku 2023.

 Kwota i termin wpłaty wadium – 8.000,00 zł do 22.06.2023 r.

Termin składania ofert – do 23.06.2023 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego, 23.06.2023 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 106) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Mozgała, tel.: 695 151 348, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl

Termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2023 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.