Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie przebudowy instalacji hydrantowej wraz z robotami towarzyszącymi w pawilonie usługowo-handlowym na osiedlu Lecha 121 w Poznaniu.

Kwota i termin wpłaty wadium – 2.500,00 zł do 12.03.2024 r.

Termin składania ofert – do 13.03.2024 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 13.03.2024 r. o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Kierownictwa Osiedli    (pok. nr 106) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 150,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Mozgała, tel.: 695 151 348, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl

Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2024 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.