Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontów loggii wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach 12- i 18-kondygnacyjnych na osiedlach Lecha i Czecha w Poznaniu w roku 2024: zadanie nr 1 – os. Lecha 122-129 (1 pion 11 loggii),  zadanie nr 2a – os. Czecha 78 (1 pion 16 loggii) oraz zadanie nr 2b – os. Czecha 78 (1 pion 12 loggii).

Kwota i termin wpłaty wadium –  do 12.07.2024 r.

Zadanie nr 1: 5.000,00 zł
Zadanie nr 2a: 7.000,00 zł
Zadanie nr 2b: 5.000,00 zł

Termin składania ofert – do 15.07.2024 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 15.07.2024 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 106) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 200,00 zł brutto (słownie: dwieście zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Mariusz Mozgała, tel. 695 151 348, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl.

Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2024 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.