Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontów loggii wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach 12- i 18-kondygnacyjnych na osiedlach Lecha i Czecha w Poznaniu w roku 2024: zadanie nr 1 – os. Lecha 122-129,  zadanie nr 2 – os. Czecha 61-72, zadanie nr 3 – os. Czecha 77,  zadanie nr 4 – os. Czecha 78 oraz zadanie nr 5 – os. Czecha 114-128.

Kwota i termin wpłaty wadium – do 24.05.2024 r.

Zadanie nr 1: 5.000,00 zł
Zadanie nr 2: 15.000,00 zł
Zadanie nr 3: 13.000,00 zł
Zadanie nr 4: 12.000,00 zł
Zadanie nr 5: 15.000,00 zł

Termin składania ofert – do 27.05.2024 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.05.2024 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 106) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 500,00 zł brutto (słownie: pięćset zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Mariusz Mozgała, tel. 695 151 348, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl.

Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2024 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.