Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontów loggii wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach 16-kondygnacyjnych na os. Czecha w Poznaniu w roku 2023: zadanie nr 1 – os. Czecha 77 i zadanie nr 2 – os. Czecha 79.

Kwota i termin wpłaty wadium – do 19.05.2023 r.
Zadanie nr 1: 10.000,00 zł
Zadanie nr 2: 20.000,00 zł

Termin składania ofert – do 22.05.2023 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.05.2023 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 106) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 400,00 zł brutto (słownie: czterysta zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Mozgała, tel. 695 151 348, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl.

Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2023 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.