Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontów loggii z robotami towarzyszącymi w budynku 16-kondygnacyjnym na os. Czecha 79 w Poznaniu w roku 2022.

Kwota i termin wpłaty wadium – 9.000,00 zł do 13.07.2022 r. Termin składania ofert – do 13.07.2022 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.07.2022 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 102) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 300,00 zł brutto (słownie: trzysta zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Mozgała, tel. 61 877 78 95, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl. Termin realizacji zamówienia: do 24 października 2022 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.