Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontu balkonów w budynkach 5-kondygnacyjnych na osiedlach Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu w 2024 r.

Zadanie nr 1 – remont 25 balkonów na osiedlu Jagiellońskim nr 15-16, 17

 Zadanie nr 2 – remont 50 balkonów na osiedlu Jagiellońskim nr 102, 103, 117, 118, 119, 125, 126

Zadanie nr 3 – remont 40 balkonów na osiedlu Oświecenia nr 84, 85, 91, 92

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej po przesłaniu dowodu wpłaty na jagiellonskie@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP SA – 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092 w wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100) za każdą specyfikację.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona została w specyfikacji zamówienia odrębnie dla każdego zadania najpóźniej do 28.05.2024 r. przelewem na konto – 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092. Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy bezwzględnie dołączyć do materiałów ofertowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu, ul. Chyżańska 3, pok. 5 (kancelaria) do 29.05.2024 r. do godz. 13:00

Otwarcie ofert nastąpi 29.05.2024 r. o godz. 15:00 w siedzibie Kierownictwa Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu, ul. Chyżańska 3, pok. 9.

Termin realizacji zamówienia dla wszystkich zadań: 30.11.2024 r.

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.