Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”, ul. Chyżańska 3, 61-252 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontu chodników przy budynkach mieszkalnych na osiedlach Jagiellońskim i Oświecenia w Poznaniu.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do 24.08.2016 r., godz. 13:00.

Otwarcie ofert: 24.08.2016r. o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Osiedla, tel. 61 877 39 31 wew. 217.

Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5 tel. 61 877 39 31 wew. 210 wyłącznie w godz. 10:00-13:00. Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych. Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.