Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontu daszków nad wejściami do budynków mieszkalnych na osiedlu Oświecenia oraz osiedlu Jagiellońskim w Poznaniu.

Termin wykonania prac: 31.12.2023 r. Wadium: 5 tys. zł

Termin składnia ofert i wpłaty wadium do 08.08.2023 r. do godz. 11.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi 08.08.2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty i formie wpłacenia wadium zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Działu Technicznego Osiedli, tel. 61 877 39 31. Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 100 zł po dokonaniu przelewu na konto: 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.