Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontu dwóch dźwigów osobowych w budynku 3-14 (klatki o numerach 4 i 7) na os. Tysiąclecia w Poznaniu.

Termin wpłaty wadium – 12.000,00 zł do 16.11.2022 r.
Termin składania ofert do 16.11.2022 r. do godz. 13.00.

Termin realizacji zadania 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.11.2022 r o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego – Kierownictwie Osiedla Tysiąclecia, os. Tysiąclecia 70 w Poznaniu.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani otrzymają za odpłatnością (150,00 zł brutto, płatne przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 54 1020 4027 0000 1902 0035 4134) w Dziale Technicznym w godz. 8.00 – 14.00, tel. 61 876 00 56.

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.