Kierownictwo osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na:

wykonanie remontu dwóch pionów balkonowych na os. Orła Białego 106-119 w Poznaniu w 2023 r. – klatka 119.

Oferta powinna odpowiadać  wymogom zawartym w  „specyfikacji  istotnych warunków zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na adres: orlabialego@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto Spółdzielni nr 50 1020 4027 0000 1602 0035 4159 w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście zł 00/100) za specyfikację.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest w SIWZ najpóźniej do 14 lipca 2023 r. przelewem na konto Spółdzielni nr 50 1020 4027 0000 1602 0035 4159.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedla Orła Białego w Poznaniu, os. Orła Białego 4, pok. 17 (sekretariat) do 17 lipca 2023 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 17 lipca 2023 r. o godz. 15:00.

Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2023 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny