Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontu instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacyjnej i pionów kanalizacyjnych w 2 budynkach 5-kondygnacyjnych na osiedlach Jagiellońskim i Powstań Narodowych.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do 20.10.2020 r., godz. 13.00. Otwarcie oferty nastąpi 22.10.2020 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego bez udziału oferentów.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedli (tel. 61 877 39 31). Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł po dokonaniu przelewu na konto: 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092. Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych.

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dane kontaktowe:
Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych
ul. Chyżańska 3
61-252 Poznań
e-mail: jagiellonskie@osiedlemlodych.pl