Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”, 61-252 Poznań ul. Chyżańska 3, ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontu instalacji gazowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynkach na osiedlach Jagiellońskim 31-34 oraz Oświecenia 2-7 (tylko c.o.) w Poznaniu .

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do 28.02.2017 r.,  godz. 13:00, natomiast otwarcie oferty nastąpi w dniu 28.02.2017 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.

wykonanie modernizacji wewnętrznych linii zasilających w budynkach na osiedlach Jagiellońskim 12/13 i 35-41, Oświecenia 91-97 i 102-103 oraz Powstań Narodowych 50-55  w Poznaniu.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do dnia 2.03.2017 r., godz. 13:00, natomiast otwarcie oferty nastąpi w dniu 2.03.2017 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Osiedla, tel. 61 877 39 31, wew. 217. Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5, tel. 61 877 39 31, w. 210 wyłącznie w godz. 10:00-13:00. Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych. Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego Oświecenia i Powstań Narodowych zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.