Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie terenu zielonego wraz z robotami ziemnymi i drogowymi na placu przed budynkiem na os. Lecha 21-30 w Poznaniu

Termin realizacji:  31.12.2020 rok.

Wysokość  wadium:  3.000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  można odebrać za odpłatnością (50,00 zł brutto, płatne przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126) w Kierownictwie Osiedli Lecha i Czecha, os. Lecha 121, pokój 105 w godzinach od 10:00 do 12:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 01.10.2020 roku do godziny 13:00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2020 roku o godzinie 16:00. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kierownictwo Osiedla zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.