Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16 61-148 Poznań, tel. 61 879 04 11/fax. 61 877 53 01, ogłasza przetarg nieograniczony na:

na wykonanie termomodernizacji i kolorystyki elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlach: Stare Żegrze 161-166 (zad. nr 1), Stare Żegrze 180-185 (zad. nr 2), Orła Białego 47-71 (elewacja wejściowa – zad. nr 3), Rusa 121-138 (elewacja balkonowa -zad. nr 4), w Poznaniu do realizacji w roku 2017

w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, którą można odbierać w siedzibie Spółdzielni, pokój 416 w godz. 10:00-14:00 po przedstawieniu dowodu wpłaty, której należy dokonać w kasie Spółdzielni w wysokości 1000 zł brutto (słownie: tysiąc złotych) dla zadania nr 1, 2, 3 i 4 za każdą Specyfikację. Materiały ofertowe wydawane będą osobom upoważnionym za pokwitowaniem, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod nr 61 879 04 11, wew. 334. Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie przelewem na konto Spółdzielni wymaganego wadium, którego wysokość określona jest odrębnie dla każdego zadania.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, pok. 18 (kancelaria) do 1 marca 2017 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi 1 marca 2017 r. o godz. 14:00 w Klubie Pracownika na os. Piastowskim 16 w Poznaniu.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Ryszard Frąckowiak tel. 61 879 04 11, wew. 334. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.