Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na:

wykonanie termomodernizacji i kolorystyki elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych (cz. I) na osiedlach: Tysiąclecia 26-29 (zad. nr 1), Rusa 86-95 (zad. nr 2) Rusa 96-100 (zad. nr 3) w Poznaniu do realizacji w roku 2019.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”  którą można odbierać w siedzibie Spółdzielni (pokój 416) w godz. 10.00-14.00 po przedstawieniu dowodu wpłaty, której należy dokonać w kasie Spółdzielni w wysokości 1000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł) dla zadania nr 1, 2 i 3  za każdą Specyfikację. Materiały ofertowe wydawane będą osobom upoważnionym za pokwitowaniem, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod nr tel. 61 8 790 411 w 317. Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie przelewem na konto Spółdzielni wymaganego wadium, którego wysokość określona jest odrębnie dla każdego zadania. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu (os. Piastowskie 16, pok. 18 – kancelaria) do dnia 21 marca 2019 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 13.00 w Klubie Pracownika na os. Piastowskim 16 w Poznaniu. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Arkadiusz Kasperek (tel. 61 879 04 11 w. 317).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.