Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych na osiedlach Lecha i Czecha w Poznaniu: zadanie nr 1 – w budynkach os. Lecha i zadanie nr 2 – w budynkach na os. Czecha w Poznaniu w roku 2023.

Kwota i termin wpłaty wadium – do 07.04.2023 r. Zadanie nr 1: 3.000,00 zł. Zadanie nr 2: 5.000,00 zł.
Termin składania ofert – do 11.04.2023 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.04.2023 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Kierownictwa Osiedli       (pok. nr 106) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 300,00 zł brutto (słownie: trzysta zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Mozgała, tel. 695 151 348, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl.

Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2023 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.