Kierownictwo osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie wymiany czterech dźwigów osobowych wraz z konserwacją w budynkach 12-kondygnacyjnych na os. Stare Żegrze w Poznaniu w roku 2022.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”,  która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na starezegrze@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP  59 1020 4027 0000 1702 0035 4142 w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset zł 00/100). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest w specyfikacji najpóźniej do 20.07.2022 r. do godz. 12:00 przelewem na podane wyżej konto. Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy bezwzględnie dołączyć do materiałów ofertowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan – osiedle Stare Żegrze 41- 42, do 21.07.2022 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2022r. o godz. 15:00 w pomieszczeniu Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan – os. Stare Żegrze 49A.

Termin realizacji zamówienia do: 30.11.2022 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.