Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie wymiany drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych na osiedlach Lecha i Czecha w Poznaniu: zadanie nr 1 – budynki 5-kondygnacyjne na osiedlu Czecha, zadanie nr 2 – budynek 11-kondygnacyjny na osiedlu Czecha 61-72 oraz zadanie nr 3 – budynki 16-kondygnacyjne na osiedlach Lecha i Czecha.

Kwota i termin wpłaty wadium – do 07.04.2023 r. Zadanie nr 1: 11.000,00 zł. Zadanie nr 2: 3.000,00 zł. Zadanie nr 3: 2.000,00 zł. Termin składania ofert – do 11.04.2023 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 16:30 w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.04.2023 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 106) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 500,00 zł brutto (słownie: pięćset zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Mozgała, tel.: 695 151 348, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl

Termin realizacji zamówienia: Zadanie nr 1 – do 31 października 2023 r. Zadanie nr 2 – do 29 września 2023 r. Zadanie nr 3 – do 29 września 2023 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.