Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie wymiany drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach 5-kondygnacyjnych na osiedlach Lecha i Czecha w Poznaniu.

Zadanie nr 1 – w budynkach os. Lecha 57-66 i 67-78
Zadanie nr 2 – w budynkach os. Czecha 90-96 i 129-139

Kwota i termin wpłaty wadium –  do 07.07.2022 r.
Zadanie nr 1: 7.000,00 zł.
Zadanie nr 2: 6.000,00 zł.

Termin składania ofert – do 08.07.2022 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego 08.07.2022 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 102) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 200,00 zł brutto (słownie: dwieście zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126. Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Mozgała, tel. 61-877-78-95, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl

Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2022 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.