Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na:

wykonanie wymiany dwóch dźwigów osobowych wraz z konserwacją w budynkach 12-kondygnacyjnych na os. Stare Żegrze w Poznaniu w roku 2023.

Oferta powinna odpowiadać  wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na starezegrze@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP  59 1020 4027 0000 1702 0035 4142 w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset zł 00/100).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest w specyfikacji najpóźniej do dnia: 31.03.2023 r. do godz. 12:00 przelewem na podane wyżej konto. Potwierdzoną przez Bank kopię przelewu należy bezwzględnie dołączyć do materiałów ofertowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie  Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan w Poznaniu (os. Stare Żegrze 41- 42), do 3.04.2023 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 3.04.2023 r. o godz. 17:00 w pomieszczeniu Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan (os. Stare Żegrze 49A, Poznań).

Termin realizacji zamówienia do: 30.11.2023 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.