Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie wymiany dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych na os. Orła Białego w Poznaniu (zadanie 1 – klatki na os. Orła Białego 12, 17, 25, 53, 54; zadanie 2 – klatki na os. Orła Białego 56, 91, 97, 98, 99).

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na adres: orlabialego@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto Spółdzielni nr 50 1020 4027 0000 1602 0035 4159 w wysokości 500,00 zł brutto za specyfikację dla każdego zadania.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest w SIWZ najpóźniej do 26 lutego 2024 r. przelewem na konto Spółdzielni nr 50 1020 4027 0000 1602 0035 4159.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedla Orła Białego w Poznaniu, os. Orła Białego 4, pok. 17 (sekretariat) do 28 lutego 2024 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 28 lutego 2024 r. o godz. 15:00.

Termin realizacji zamówienia: do 30 listopad 2024 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.