Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie wymiany dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych na os. Orła Białego w 2022 roku

Zadanie 1 – budynek o numerach 6-28: klatka nr 9, 23, 26; budynek o numerach 78-86: klatka nr 78, 83, 85

Zadanie 2 – budynek o numerach 47-71: klatka nr 51, 59, 66, 67; budynek o numerach 89-101: klatka nr 100; budynek o numerach 106-119: klatka nr 112

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na adres: orlabialego@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto Spółdzielni nr 50 1020 4027 0000 1602 0035 4159 w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście zł 00/100) za każdą specyfikację.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest odrębnie dla każdego zadania  najpóźniej do  dnia 14 marca 2022 r. przelewem na konto Spółdzielni nr 50 1020 4027 0000 1602 0035 4159. Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedla Orła Białego w Poznaniu, os. Orła Białego 4, pok. 17 (sekretariat) do dnia 15 marca 2022 r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2022 r. o godz. 15:00.

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2022 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.