Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie wymiany dźwigów osobowych wraz z konserwacją w budynkach mieszkalnych na osiedlach Lecha i Czecha: zadanie nr 1 – w budynkach na os. Lecha 19, 124 i 129, zadanie nr 2 –  w budynkach na os. Lecha 39, 40 i 42, zadanie nr 3 – w budynkach na os. Czecha 77 i 78 w Poznaniu.

Kwota i termin wpłaty wadium – do 13.10.2022 r.
Zadanie nr 1: 28.000,00 zł
Zadanie nr 2: 25.000,00 zł
Zadanie nr 3: 25.000,00 zł.

Termin składania ofert – do 14.10.2022 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.10.2022 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 102) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 700,00 zł brutto (słownie: siedemset zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Mozgała, tel. 695 151 348, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl

Termin realizacji zamówienia: do 30 kwietnia 2023 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.