Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie wymiany dźwigów osobowych wraz z konserwacją w budynkach mieszkalnych na osiedlach Lecha i Czecha: zadanie nr 1 – w budynku os. Lecha 126 i 128 i zadanie nr 2 – w budynkach os. Czecha 72, 114, 115 i 120 w Poznaniu.

Kwota i termin wpłaty wadium – do 22.06.2023 r.
Zadanie nr 1: 15.000,00 zł
Zadanie nr 2: 20.000,00 zł

Termin składania ofert – do 23.06.2023 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego, 23.06.2023 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 106) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Mozgała, tel.: 695 151 348, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl

Termin realizacji zamówienia: do 18 grudnia 2023 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.