Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie wymiany dźwigów osobowych wraz z konserwacją w budynkach mieszkalnych na osiedlach Lecha i Czecha: zadanie nr 1 – w budynku os. Lecha 40 i 42, zadanie nr 2 – w budynku os. Lecha 122 i  zadanie nr 3 – w budynku os. Czecha 79 w Poznaniu.

Kwota i termin wpłaty wadium – do 28.11.2023 r.:

Zadanie nr 1: 15.000,00 zł,

Zadanie nr 2: 13.000,00 zł,

Zadanie nr 3:   8.000,00 zł.

Termin składania ofert – do 29.11.2023 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.11.2023 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 105) w godz. 11:00-14:00 po wpłaceniu 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Mozgała, tel.: 695 151 348, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl

Termin realizacji zamówienia:

Zadania nr 1 i 3: rozpoczęcie w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2024 r., a zakończenie do 30 kwietnia 2024 r.,

Zadanie nr 2: rozpoczęcie w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2024 r., a zakończenie do 31 maja 2024 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.