Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie wymiany dźwigów osobowych wraz z konserwacją w budynkach mieszkalnych na osiedlach Lecha i Czecha w Poznaniu:

  • zadanie nr 1 – w budynkach os. Lecha 19, 124 i 129,
  • zadanie nr 2 – w budynkach os. Lecha 39, 40 i 42,
  • zadanie nr 3 – w budynkach os. Czecha 77 i 78.

Kwota i termin wpłaty wadium – do 06.07.2022 r., zadanie nr 1: 30.000,00 zł, zadanie nr 2: 25.000,00 zł, zadanie nr 3: 20.000,00 zł.

Termin składania ofert – do 07.07.2022 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego 07.07.2022 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 102) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 500,00 zł brutto (słownie: pięćset zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Krzysztof Kasperek, tel. 61 877 79 61, krzysztof.kasperek@osiedlemlodych.pl, Mariusz Mozgała, tel. 61 877 78 95, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl

Termin realizacji zamówienia: do 16 grudnia 2022 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.