Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie wymiany instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacyjnej i pionów kanalizacyjnych w 2 budynkach 5-kondygnacyjnych na os. Jagiellońskim 67-73 i os. Oświecenia 47-52 w Poznaniu.

Termin wykonania prac – 31.12.2022 r.
Wadium: 30 000 zł.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do 12.10.2021r., natomiast otwarcie ofert nastąpi w ciągu 3 dni od daty złożenia ofert w siedzibie Zamawiającego bez udziału oferentów. Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”.

Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedli – tel. 61 877 39 31.  Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł po dokonaniu przelewu na konto 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092. Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych.

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.