Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na :

wykonanie wymiany instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacyjnej i pionów kanalizacyjnych w 2 budynkach: osiedle Oświecenia 29-34 i osiedle Powstań Narodowych 15-21

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do dnia 27.05.2019r.  godz. 13.00, otwarcie oferty nastąpi w dniu 27.05.2019r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedli tel. 61/  877- 39- 31. Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5 tel. 61 / 877-39- 31  wyłącznie w godz.10.00-13.00 . Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych.

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.