Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie wymiany instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacyjnej i pionów kanalizacyjnych w budynkach 5-kondygnacyjnych na osiedlach: Jagiellońskim 99-105, Oświecenia 47-52 i Powstań Narodowych 56-61 w Poznaniu.

Termin wykonania prac 15.07.2023 r. Wadium: 30.000zł.
Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do dnia 24.02.2023 r. do godz. 13.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedli – tel. 61 877 39 31. Powyższą specyfikację zainteresowani otrzymają za odpłatnością 100 zł po dokonaniu przelewu na konto 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092.

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.