Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie wymiany instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacyjnej i pionów kanalizacyjnych w 2 budynkach:

  • os. Jagiellońskie 62-66: zadanie I;
  • os. Jagiellońskie 81-87: zadanie II.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do dnia 02.12.2019 r., godz. 13.00. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 02.12.2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedli – tel. 61 877 39 31. Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5, tel. 61 877 39 31 wyłącznie w godz. 10.00-13.00.

Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych. Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.