Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie wymiany instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacyjnej i pionów kanalizacyjnych.

Zadanie I: budynki na os. Jagiellońskim 23-26 i os. Oświecenia 53-56. Termin wykonania prac 31.12.2022 r. Wadium: 40 000 zł.
Zadanie II : budynek na os. Powstań Narodowych 50-55. Termin wykonania prac 31.12.2022 r. Wadium: 15 000 zł.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do 14.07.2022 r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi 14.07.2022 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedli – tel. 61 877 39 31. Powyższą specyfikację zainteresowani otrzymają za odpłatnością 100 zł po dokonaniu przelewu na konto 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092.

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.