Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie wymiany instalacji zimnej i ciepłej wody, gazowej, cyrkulacyjnej i pionów kanalizacyjnych w budynkach na osiedlu Jagiellońskim 31-34 i Powstań Narodowych 3-7 w Poznaniu.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium:

do dnia 29.03.2018 r., godz. 13:00, natomiast otwarcie oferty nastąpi w dniu 29.03.2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedla (tel. 61 877 39 31 w. 215). Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5 (tel. 61 877 39 31 w. 210)  wyłącznie w godz. 10:00-13:00. Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych.

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.