Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych na osiedlach Lecha i Czecha w Poznaniu: zadanie nr 1 – w budynkach os. Lecha, zadanie nr 2 – w budynkach na os. Czecha w roku 2022.

Kwota i termin wpłaty wadium – do 23.08.2022 r.
Zadanie nr 1: 8.500,00 zł
Zadanie nr 2: 4.800,00 zł

Termin składania ofert – do 24.08.2022 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego w dniu 25.08.2022 r. Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 102) w godz. 09:00-12:00 po wpłaceniu 500,00 zł brutto (słownie: pięćset zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Mozgała, tel. 695 151 348, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl.

Termin realizacji zamówienia: do 16 grudnia 2022 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.