Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych na osiedlach Lecha i Czecha w Poznaniu: zadanie nr 1 – w budynkach os. Lecha i zadanie nr 2 – w budynkach na os. Czecha   w Poznaniu w roku 2024.

Kwota i termin wpłaty wadium – do 27.02.2024 r.

Zadanie nr 1: 6.000,00 zł
Zadanie nr 2: 8.000,00 zł

Termin składania ofert – do 28.02.2024 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 28.02.2024 r. o godz. 16:15 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 106) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 600,00 zł brutto (słownie: sześćset zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.

Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Mozgała, tel. 695 151 348, mariusz.mozgala@osiedlemlodych.pl

Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2024 r.

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.