Kierownictwo osiedla orła białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony
w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, na:

wykonanie zmiany zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania z układu otwartego na układ zamknięty na os. Orła Białego 6 – 18, 19 – 28, 30 – 42, 47 – 59, 60 – 71, 78 – 86, 89 – 101, 106 – 119 w Poznaniu.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na adres: orlabialego@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto Spółdzielni nr 50 1020 4027 0000 1602 0035 4159 w wysokości 400,00 zł brutto (słownie: czterysta zł 00/100) za specyfikację.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest w SIWZ najpóźniej do 28 marca 2023 r. przelewem na konto Spółdzielni nr 50 1020 4027 0000 1602 0035 4159.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedla Orła Białego w Poznaniu, os. Orła Białego 4, pok. 17 (sekretariat) do 29 marca 2023 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 29 marca 2023 r. o godz. 15″00.

Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2023 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.