Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na

wymianę 185 sztuk zaworów gazowych przed gazomierzami wraz z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych w wejściach os. Tysiąclecia 16-25 i 33-42 oraz wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej i przewodów kominowych (wentylacyjnych) w lokalach mieszkalnych, użytkowych, własnych, częściach wspólnych budynku, pralniach, suszarniach w budynkach os. Tysiąclecia 16-25 i 33-42 – zadanie nr 1

i

wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej i przewodów kominowych (wentylacyjnych) w lokalach mieszkalnych, użytkowych, własnych, częściach wspólnych budynku, pralniach, suszarniach w budynkach os. Tysiąclecia nr 3-14, 26-29, 30, 45-54, 63-66, 70, 71, 72 w Poznaniu w roku 2024 –  zadanie nr 2.

Termin realizacji zadań do 31.12.2024 r.
Termin wpłaty wadium dla zadania 1 – 7.000,00 zł do 03.07.2024 r.
Termin wpłaty wadium dla zadania 2 – 5.000,00 zł do 03.07.2024 r.
Termin składania ofert do 04.07.2024 r. do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi 04.07.2024 r. o godz. 17.00 w siedzibie Kierownictwa Osiedla Tysiąclecia os. Tysiąclecia 70 w Poznaniu.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej po przesłaniu dowodu wpłaty na tysiaclecia@osiedlemlodych.pl Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 54 1020 4027 0000 1902 0035 4134, w wysokości 150,00 zł brutto (słownie: sto  pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdą specyfikację.

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.