Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę 20 sztuk zaworów gazowych pod pionami w budynkach os. Tysiąclecia 16-25 i 33-42 oraz wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów wentylacyjnych w lokalach  mieszkalnych, użytkowych, własnych, częściach wspólnych budynku, pralniach, suszarniach w budynkach os. Tysiąclecia nr 3-14, 16-25, 26-29, 30, 33-42, 45-54, 63-66, 70, 71, 72 w Poznaniu w roku 2023.

Termin wpłaty wadium – 2.500,00 zł do dnia 25.05.2023 r.

Termin składania ofert do 25.05.2023 r. do godz. 13.00

Termin realizacji zadania: 26.06.2023 r. – 31.12.2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 17.00 w siedzibie Kierownictwa Osiedla Tysiąclecia os. Tysiąclecia 70 w Poznaniu – 25.05.2023 r.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani otrzymają za odpłatnością (150,00 zł brutto, płatne przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 54 1020 4027 0000 1902 0035 4134) w Dziale Technicznym w godz. 8.00 – 14.00 tel. 61 8760- 056

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.