Kierownictwo Osiedla Stare Żegrze –Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na roboty drogowe:

wymianę chodnika na kostkę brukową na os. Stare Żegrze i os. Polan

Termin wykonania zamówienia: 15.12.2020 r. Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą zainteresowani  mogą odebrać w Kierownictwie Osiedla (os. Stare Żegrze 41) po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł przelewem na konto: PKO BP V/O Poznań 59 1020 4027 0000 1702 0035 4142.

Terminy składania ofert i wpływu wadium:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości 12 800,00 zł w terminie do 19.06.2020 r. Oferty należy składać w Kierownictwie Osiedla (os. Stare Żegrze 41) do 19.06.2020 r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi 22.06.2020 r. o godz. 15.00 w pomieszczeniu Rady Osiedla (os. Stare Żegrze 49A).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dane kontaktowe:
Kierownictwo Osiedla Stare Żegrze-Polan
os. Stare Żegrze 41-42
tel. 61 879 70 06, 61 879 68 49
e-mail: starezegrze@osiedlemlodych.pl