Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymianę dwóch dużych dźwigów osobowych w budynkach
18-24 (wejście 23), 97-103 (wejście 99) na os. Piastowskim w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę konserwacyjno-serwisową dźwigów.

Kwota i termin wpłaty wadium – 10 000,00 zł do 02.04.2024 r.

Termin składania ofert – do 03.04.2024 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2024 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego na os. Piastowskim 63 w Poznaniu

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla lub uzyskać w wersji elektronicznej po wpłaceniu 300,00 zł brutto (słownie: trzysta zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedla nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084.

Termin realizacji zamówienia – do 29.11.2024 r.

Osobą uprawioną do kontaktu z oferentami jest: Adam Kostecki, tel. 61-222-38-55, adam.kostecki@osiedlemlodych.pl

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.