Kierownictwo osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na:

wymianę dwóch dźwigów osobowych wraz z konserwacją w budynkach 12-kondygnacyjnych na os. Stare Żegrze w Poznaniu w roku 2023.

Oferta powinna odpowiadać  wymogom zawartym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na starezegrze@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP 59 1020 4027 0000 1702 0035 4142 w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset zł 00/100). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona  jest w specyfikacji najpóźniej do 26.04.2023 r. przelewem na konto.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan w Poznaniu – os. Stare Żegrze 41- 42, do 27.04.2023 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi  27.04.2023 r. o godz. 15:00 w pomieszczeniu Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan, os. Stare Żegrze 49A, Poznań.

Termin realizacji zamówienia do: 30.11.2023 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.